MENU

Gewoon in Zandvoort

Gewoon in Zandvoort zorgt ervoor dat inwoners van Zandvoort, laagdrempelig en passend ondersteuning kunnen vinden die bijdraagt aan hun welzijn of de leefbaarheid in het dorp. Zodat zij zich prettig voelen, redzaam zijn en mee kunnen doen in hun eigen buurt.

Met Gewoon in Zandvoort geeft de gemeente Zandvoort een andere invulling aan de samenwerkingsafspraken met partners in het dorp. We onderscheiden: het Sociaal Wijkteam en Aanvullende Ondersteuning. Door Gewoon in Zandvoort verminderen de administratieve lasten en blijft de ondersteuning betaalbaar.

Op 21 juni 2022 is de opdracht Gewoon in Zandvoort definitief gegund aan SamenZandvoort: een samenwerkingsverband van Pluspunt Zandvoort Welzijn, MeerWaarde, Kennemerhart en RIBW K/AM. De overeenkomst tussen de gemeente Zandvoort en SamenZandvoort zal per 1 januari 2023 in werking treden.
Met Gewoon in Zandvoort wordt een andere werkwijze gerealiseerd. Dit betekent dat voor ambulante begeleiding voor het grootste gedeelte van de ondersteuning geen beschikking meer nodig zal zijn.

Met Gewoon in Zandvoort willen we dat inwoners zelf de regie hebben Hier is ondersteuning bij nodig die aansluit bij het dagelijks leven, die makkelijk te vinden is in de eigen buurt en waarmee inwoners snel geholpen worden. Uitgangspunt van de ondersteuning is dat er samen met de inwoner wordt bekeken wat er nodig is om het (weer) zelf te kunnen. Het gaat er om dat inwoners zich prettig voelen en veerkrachtig zijn; dat zij kunnen omgaan met hun problemen en beperkingen, zich kunnen redden in hun omgeving en kunnen omgaan met tegenslagen in het leven.

Of er voor รบ als inwoner iets verandert hangt af van het soort ondersteuning dat u nu krijgt en van welke organisatie u die krijgt. Het kan zijn dat er voor u niks verandert, het kan ook zijn dat u straks ondersteuning krijgt van een andere organisatie of dat uw ondersteuning er anders uitziet. De gemeente geeft aan het belangrijk dat als er iets verandert er goed gekeken wordt wat u het prettigste vindt en dat er samen met u duidelijke afspraken gemaakt worden over wat er wanneer verandert.

MENU